Кілійська громада

Одеська область, Кілійський район

Про бюджет Кілійської міської ради на 2019 рік

  

     
                                                 

У К Р А Ї Н А

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

К І Л І Й С Ь К А   М I С Ь К А   Р А Д А

 

РІШЕННЯ

«20»  грудня  2018 року                                        № 262-VII/O-11

 

 

Про бюджет Кілійської

міської ради   на 2019 рік

 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення Кілійської міської ради від 12.02.2018 року № 663-VII-32 «Про об’єднання територіальної громади», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, встановлення місцевих податків та зборів, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності від 18.12.2018р. № 10.1.9., Кілійська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2019 рік:

 -  доходи бюджету Кілійської міської ради у сумі  170418500 гривень, в тому числі доходи загального фонду  168054300   гривень, доходи спеціального фонду Кілійської міської ради 2364200  гривень (Додаток № 1);

 -  видатки бюджету Кілійської міської ради у сумі  170418500  гривень, в тому числі видатки загального фонду  152054300   гривень, видатки спеціального фонду Кілійської міської ради  18364200 гривень в т.ч. бюджет розвитку 16000000 гривень ;

 - профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 16000000                             гривень (Додаток №2);

 - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 16000000                                  гривень (Додаток №2);

 -  оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету  у сумі  10000 гривень, що становить 0,007 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток №3).

 3. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію місцевих програм на 2019 рік (Додаток №4).

 4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти (Додаток №5).

 Дозволити виконавчому комітету Кілійської міської ради у період між сесіями міської ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених міському бюджету відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків міського бюджету на 2019 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови міської ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про міський бюджет.


5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами (Додаток №6).

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету  належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1  Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у                 2019 році з міського бюджету (за рахунок коштів Кілійського міського бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів міському бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

9. Затвердити на 2019 рік відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей  видатків загального фонду районного  бюджету за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Кілійської міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Кілійської міської ради , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Уповноважити начальника фінансового управління Кілійської міської ради  або особу, яка виконує його обов’язки,  укладати договори про отримання  позики в управлінні Державної казначейської служби України у Кілійському районі  Одеської області.

12.  Розпорядникам коштів міського бюджету:

12.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

12.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

12.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

12.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

12.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

12.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів районого бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

12.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.9. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 4 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

12.10. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду Кілійського міського бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

12.11. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом міського бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

12.12. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

12.13. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду Кілійського міського бюджету.

12.14. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

12.15. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.16. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12.17. У процесі виконання міського бюджету вносити на розгляд Кілійської міської ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

12.18. У межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмам в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

12.19. забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків міського бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду міського бюджету.

 13. Управлінню Державної казначейської служби України у Кілійському районі  Одеської області  обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 14.  Рекомендувати Кілійському відділенню Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області  вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами району в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов`язкових платежів).

15. Додатки №№ 1- 6 до  рішення є його невід`ємною частиною.

16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, встановлення місцевих податків та зборів, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності (Карадобрій Т.А.).  

 

 

Кілійський міський голова                                                      П.І.Бойченко

  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора