A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено рішенням

Кілійської міської ради

                                                                                      від «23» листопада  2020 р.

               № 6-VIII-1

                                                       

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Кілійської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

  1. Постійна комісія Кілійської міської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна Кілійській міській раді та відповідальна перед нею.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Кілійської міської ради, іншими юридичними та фізичними особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
  7. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  8. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії Кілійської міської ради

 

2.1. Голова постійної комісії Кілійської міської ради:

 

1) формує проект порядку денного;

2) здійснює планування, контроль та організацію роботи комісії;

3) проводить підготовку, скликає і веде засідання;

4) дає доручення членам комісії;

5) проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;

6) представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями Кілійської міської ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7) організовує роботу щодо реалізації висновків, рекомендацій, виконанню рішень постійної комісії;

8) запрошує для участі в роботі постійної комісії Кілійської міської ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

9)  доводить до відома членів постійної комісії Кілійської міської ради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;

10) підписує від імені постійної комісії Кілійської міської ради проекти рішень Кілійської міської ради та інші документи;

11) забезпечує гласність в роботі комісії;

12) веде особистий прийом громадян та юридичних осіб, за  окремим графіком.

У разі відсутності голови постійної комісії Кілійської міської ради або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови постійної комісії виконує заступник голови комісії або секретар постійної комісії Кілійської міської ради.

 

2.2. Заступник голови постійної комісії Кілійської міської ради:

 

1) готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує членів засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

2) здійснює контроль за виконанням рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

3) виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов'язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків;

4) вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

 

2.3. Секретар постійної комісії Кілійської міської ради:

 

1) готує необхідні матеріали відповідно до переліку питань порядку денного на кожне засідання комісії;

2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

3) здійснює контроль за виконанням рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

4) інформує членів постійної комісії Кілійської міської ради про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Кілійської міської ради;

5) оформлює проекти рішень, рекомендації, звернення постійної комісії Кілійської міської ради, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії Кілійської міської ради;

6) здійснює координацію роботи постійної комісії Кілійської міської ради з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

7) підписує за дорученням голови постійної комісії  і від імені постійної комісії Кілійської міської ради проекти рішень та інші документи.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійної комісії

 

  1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради. Постійні комісії вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей економіки, промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі,  господарської і соціально-культурної сфери, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  2. Постійні комісії за дорученням ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету  органів, а також питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету Кілійської міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету Кілійської міської ради.
  3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Кілійської міської радою, готують висновки з цих питань.
  4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  6. Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі трьох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
  7. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів виконкому ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
  9. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.
  10. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.
  11.  Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій.  Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.
  12.  Порядок денний засідання комісії формується головою комісії на підставі  пропозицій від членів комісії, секретаря ради, Кілійського міського голови. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії.

3.12. Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.

3.13. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіофіксація засідань комісії. Носії із записами засідань передаються на зберігання до секретаря ради з подальшою передачею його до архіву.

3.14. Кожен член постійної комісії має право на:

- виступ на засіданні комісії. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування;

- внесення пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення, викладеної в письмовій формі з обґрунтованим змістом та відповідними підставами. Кожна пропозиція, зауваження, поправка до проекту рішення обов’язково ставиться на голосування.

 

  1.  Слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Кілійський міський голова, секретар міської ради, староста, розробники проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
  2. Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

  1. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.
  2. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.
  3. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
  4. Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

  1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії.

3.22. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких є предметом розгляду комісії.

Матеріально – технічне і фінансове забезпечення проведення виїзного засідання здійснюються виконкомом міської ради.

 

 

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

 

  1. Постійна комісія Кілійської міської ради з питань соціально- економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності

вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Кілійської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

 

1) бюджету Кілійської міської територіальної громади (вносить пропозиції щодо планування, розподілу та поповнення бюджетних коштів,  ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності);

2) затвердження та контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку та здійснення регуляторної політики;

3) встановлення місцевих податків та зборів;

4) затвердження ставок та встановлення пільг;

5) функціонування цільових фондів;

6) сприяння розвитку підприємств промисловості та сільського господарства.

7) правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією (включаючи питання сприяння в роботі правоохоронних органів, суду, органів юстиції);

8) додержання прав і свобод людини і громадянина;

9) діяльності Кілійської міської ради, додержання та внесення змін до  Регламенту ради,  формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради (включаючи питання дотримання законодавства України в своїй діяльності, дотримання норм депутатської етики, порушення статусу депутата  ради, реалізації депутатами Кілійської міської ради своїх повноважень);

11) діяльності виконавчого органу Кілійської  міської ради;

12) правової освіти населення;

13) актів прокурорського реагування органів прокуратури, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішення Кілійської міської ради, рішення та дії відповідних посадових осіб Кілійської міської ради;

14) дострокового припинення повноважень депутата ради чи міського голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами Регламенту ради.

15) діяльності закладів освіти і науки, охорони здоров'я (включаючи питання діяльності закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою та санітарно-епідемічного забезпечення населення);

16) соціального захисту населення (включаючи питання діяльності закладів соціального захисту населення, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в питанні побутового обслуговування);

17) сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

18) материнства та дитинства (включаючи питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків);

19) культурно-просвітницької діяльності (включаючи питання діяльності закладів культури, видавничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліотечної справи, народних художніх промислів, відпочинку та розваг);

20) охорони історико-культурної спадщини;

21) туризму, курортно-рекреаційної діяльності, організації оздоровлення та відпочинку населення;

22) молодіжної політики, фізичної культури та спортивної діяльності.

    

Постійна комісія Кілійської міської ради з питань соціально - економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності здійснює попередній розгляд проектів рішень Кілійської міської ради, реалізація яких призведе до зміни показників бюджету громади.

    Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

 

  1. Постійна комісія Кілійської міської ради з питань земельних відносин 

вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Кілійської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

 

 1. регулювання земельних відносин;
 2. затвердження ставок земельного податку;
 3. реалізації місцевих екологічних програм; 
 4. додержання природоохоронного законодавства, використання  земель і  природних ресурсів;
 5. адміністративно-територіального устрою.
 6. організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. 

 

  1. Постійна комісія Кілійської міської ради з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної  і мобілізаційної роботи

вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Кілійської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

 

1) житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

2) житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції об'єктів житлового фонду);

3) благоустрою та поводження з побутовими відходами;

4) торгівлі, розвитку підприємництва, громадського харчування та побутового обслуговування населення;

6) інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста (включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання мережі дорожньо-транспортного комплексу та інфраструктури автомобільних шляхів та об'єктів дорожнього сервісу);

7) телекомунікації та зв'язку;

8) архітектурно-будівельної діяльності, планування та забудови територій;

 1. розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну міського середовища;
 2. ліквідації і захисту населення від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру;
 1. функціонування системи цивільного захисту;

12)  реалізації відповідних місцевих програм;

13)  мобілізаційної підготовки та оборонної роботи;

14) надання гуманітарної допомоги  Збройним силам України та волонтерського руху;

 1.    військово-патріотичного виховання населення.

 

5. Спільні засідання постійних комісій Кілійської міської ради

 

5.1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій Кілійської міської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Кілійської міської ради, Кілійського міського голови, секретаря Кілійської міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

5.2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Кілійської міської ради за їх взаємною згодою.

5.3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій Кілійської міської ради, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій.

 

6. Робочі групи постійних комісій

6.1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією, розробки проектів рішень Кілійської міської ради та пропозицій, постійна комісія Кілійської міської ради може створювати зі свого складу робочу групу.

6.2. Робоча група може створюватися у складі не менше трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії Кілійської міської ради можуть входити до складу кількох робочих груп.

6.3. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії Кілійської міської ради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати Кілійської міської ради (за їх згодою), а також експерти, фахівці та інші особи. Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.

6.4. Робоча група організовує роботу відповідно до вимог даного Положення.

6.5. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

 

 1. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами виконкому Кілійської міської ради

 

  1. Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з виконавчим комітетом, структурними підрозділами виконавчих органів Кілійської міської ради.
  2. Постійні комісії з питань, визначених чинним законодавством України та віднесених до їх компетенції, здійснюють контроль за рішеннями  виконавчого комітету, вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних виконавчому комітету органів, проводять перевірки та приймають відповідні рекомендації та пропозиції.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь