A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Статут

Додаток

до рішення Кілійської міської ради

від 31 серпня 2021р. 720-VIII-12

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КІЛІЙСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кілія

2021 р.

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад  «Кілійський історико-краєзнавчий музей» Кілійської міської ради є культурно-освітнім закладом, основною скарбницею пам’яток матеріальної та духовної культури, пов’язаних з історією і сьогоденням населених пунктів території Кілійської міської   територіальної громади  Ізмаїльського району Одеської області (далі – Кілійська міська територіальна громада).

1.2. Повне найменування юридичної особи українською мовою:  Комунальний заклад  «Кілійський історико-краєзнавчий музей» Кілійської міської ради.

1.3. Скорочене найменування: КЗ «КІКМ».

1.4. Місцезнаходження комунального закладу «Кілійський історико-краєзнавчий музей» Кілійської міської ради: 68303, Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 73.

1.5. Засновником Комунального закладу  «Кілійський історико-краєзнавчий музей» Кілійської міської ради (далі - Музей)  є Кілійська міська рада (далі–Засновник).

1.6. Музей підпорядковується Відділу культури та туризму Кілійської міської ради, як органу, уповноваженому Засновником.

1.7. Музей засновано на комунальній власності Кілійської міської   територіальної громади.

1.8. Музей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства культури України від 21.07.2016р. № 580 «Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів», іншого чинного законодавства України та Статуту комунального закладу «Кілійський історико-краєзнавчий музей» Кілійської міської ради (далі - Статут).

1.9. Музей є неприбутковою бюджетною організацією.

1.10. Музей є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс та інші атрибути юридичної особи. Права та обов’язки набуває з дня державної реєстрації юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.11. Статут Музею затверджується Засновником і є основним документом, що регулює діяльність Музею.

1.12. Музей здійснює будь які види господарської діяльності за згодою Засновника, якщо вони не заборонені чинним законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом. Музей несе відповідальність за всіма своїми зобов’язаннями.

 

 

 

 

ІІ. Мета, основні завдання та напрями діяльності

 

2.1. Музей створений з метою вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

2.2. Відповідно до «Класифікації видів економічної діяльності» (КВЕД) основним видом діяльності Музею є 91.02 – функціювання музеїв, який включає:

- функціювання будь-яких музеїв;

- функціювання художніх музеїв, музеїв ювелірних виробів, меблів, костюмів, кераміки, виробів із срібла;

- функціювання музеїв природничої історії, науки та технологій, у тому числі військових музеїв;

- функціювання інших спеціалізованих музеїв;

- функціювання музеїв просто неба.

2.3. Основними напрямами діяльності Музею є:

2.3.1. Науково-дослідницька робота;

2.3.2. Культурно-освітня діяльність;

2.3.3. Експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова діяльність;

2.3.4. Пам'яткоохоронна робота.

2.4. Основними завданнями Музею є:

2.4.1. Комплектування музейного фонду, як складо­вої частини музейного фонду України;

2.4.2. Облік пам'яток музейного фонду відповідно порядку, визначеного Міністерством культури та інформаційної політики України;

2.4.3. Забезпечення збереження всіх експонатів, які надійшли до фондів та в експозиції музею;

2.4.4. Вивчення та використання пам’яток ма­теріальної і духовної культури;

2.4.5. Популяризація історичної спадщини, археології та етнографії краю, наро­дознавства, народних звичаїв, традицій та обрядів;

2.4.6. Організація, пошук та збір історичних реліквій, архівних документів, інших цінностей культури;

2.4.7. Здійснення диференційованого підходу до обслуговування відвідувачів Музею з урахуванням їх загальноосвітнього рівня, вікових особливостей, професійних інтересів;

2.4.8. Складання планів творчо-виробничої діяльності, використовуючи нормативи, єдині для всіх музеїв, інструкції, методичні рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України;

2.4.9. Надання методичної та практичної допомоги музеям при закладах освіти та аматорським музеям, розташованим на території Кілійської міської   територіальної громади;

2.4.10. Співробітництво з музеями, установами і організаціями інших регіонів та країн в рамках чинного законодавства, участь, у межах своєї компетенції, у реалізації державних і регіональних програм та програм розвитку музейної справи;

2.4.11. Проведення вивчення і систематизації предметів музейного значення, формування електронної бази даних, що містить відомості про дані предмети;

2.4.12. Впровадження сучасних методик і технологій, комп’ютерних, відео та радіотехнічних засобів, використання хроніко-документальних кіно-фотоматеріалів;

2.4.13. Організація зустрічей з видатними людьми, ветеранами війни і праці, вченими, творчою інтелігенцією з метою формування патріотичної, активної громадянської позиції серед населення Кілійської міської територіальної громади;

2.4.14. Висвітлення роботи Музею в періодичних виданнях (газети, журнали), на радіо та телебаченні, в мережі Інтернет.

2.5. Музей відповідно до покладених на нього завдань:

2.5.1. Один раз на рік встановлює перелік платних послуг, які надаються Музеєм відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.5.2. Здійснює захист своїх прав та інтересів у відповідних державних установах та закладах, а також в судах;

2.5.3. Здійснює управління та користування закріпленим за Музеєм рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених чинним законодавством;

2.5.4. Здійснює іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству України;

2.5.5. Одержує благодійні пожертви, внески, як фінансові, так і у вигляді предметів матеріальної культури тощо.

                             

ІІІ. Управління Музеєм. Контроль за діяльністю

3.1. Управління  Музеєм  в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом, здійснюють:

3.1.1. Засновник;

3.1.2. Директор Музею (далі - Директор);

3.1.3. Інші органи, передбачені Статутом.

3.2. Засновник:

3.2.1. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Музею;

3.2.2. Затверджує Статут та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

3.2.3. Погоджує кошторис та приймає фінансовий звіт Музею у випадках та порядку, що визначені чинним законодавством України;

3.2.4. Затверджує структуру, штатну чисельність та фонд заробітної плати Музею;

3.2.5. Забезпечує фінансування діяльності Музею;

3.2.6. Забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Музею.

3.3. Директор:

3.3.1. Підпорядковується Засновнику та уповноваженому ним органу управління, здійснює загальне керівництво Музеєм і несе персональну відповідальність за стан діяльності Музею та дотримання вимог, передбачених цим Статутом;

3.3.2. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Музею, користується правом переміщення працівників відповідно до чинного трудового законодавства України;

3.3.3. Діє від імені Музею, представляє його інтереси у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами і діє без доручень в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України та Статутом;

3.3.4. Приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Музею. Організовує та контролює їх виконання;

3.3.5. Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України та трудовим контрактом;

3.3.6. На період відсутності Директора його обов’язки виконує інший працівник відповідно до наказу Відділу культури та туризму Кілійської міської ради;

3.3.7. Звітує з питань здійснення діяльності Музею. Забезпечує подання у встановленому порядку статистичної звітності;

3.3.8. Видає накази, що є обов’язковими для працівників Музею;

3.3.9. Складає посадові інструкції, розроблені на основі типових для галузі посадових інструкцій працівників та подає на погодження Органу управління;

3.3.10. Директором може бути громадянин України, який:

  • вільно володіє державною мовою;
  • має вищу освіту.

3.4. Орган управління – Відділ культури та туризму Кілійської міської ради:

3.4.1. Здійснює організацію, координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю Музею;

3.4.2. Призначає Директора з числа претендентів відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту;

3.4.3. Здійснює поточний контроль за якістю надання екскурсiйних послуг;

3.4.4. Визначає порядок подальшого використання музейних зібрань Музею (у разі ліквідації) за погодженням Міністерства культури та інформаційної політики України;

3.4.5. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з Директором, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством, та розриває його з підстав та у порядку, що визначені законодавством;

3.4.6. Накладає на Директора дисциплінарні стягнення з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством України;

3.4.7. Погоджує річні плани роботи та річні звіти.

3.4.8. Здійснює організаційно-методичне керівництво Музею;

3.4.9. Реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом.

Засновник або Орган управління не мають права втручатися в діяльність Музею,  що здійснюється ним в межах його автономних прав, визначених законодавством та Статутом.

 

ІV. Матеріально-технічна база та майно Музею

 

4.1. Матеріально-технічна база Музею включає: приміщення, обладнання, рухоме і нерухоме майно, музейні предмети основного та науково-допоміжного фонду, колекції, зібрання, що перебувають в його користуванні.

4.1.1. Предмети основного фонду належать до державної частини Музейного фонду України.

4.1.2. Все інше майно Музею є власністю Кілійської міської   територіальної громади, закріплене за Музеєм на праві оперативного управління.

4.1.3. Здійснюючи право оперативного управління, Музей  користується та управляє майном, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.2. Фондова колекція Музею зберігається, обліковується, використовується та формується згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу».

4.3. Музей не має права на відчуження, списання, продаж юридичним та фізичним особам, передачу в оренду,  надання безоплатно в користування або позику основні засоби, що належать до основних фондів Музею та майнові об’єкти, а також списувати їх з балансу без погодження Засновника.

4.4. На території Музею можуть виділятися зони: експозиційна - для демонстрування великогабаритних музейних предметів; рекреаційна – для відпочинку та обслуговування відвідувачів музею; господарська – для розміщення допоміжних господарських об’єктів.

4.5. Директор несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження матеріально-технічної бази та закріпленого за Музеєм майна, а також за порушення вимог, встановлених пунктами 4.2. та 4.3. Статуту.

 

V. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Фінансування Музею здійснюється за рахунок бюджетних коштів та додаткових джерел, які не забороняються законодавством України. Порядок використання коштів регламентується Бюджетним кодексом України, законами України про Державний бюджет та іншими нормативно-правовими актами.

Всі кошти, що надходять з різних джерел, складають єдиний фонд фінансових ресурсів Музею.

5.2. Додатковими джерелами фінансування Музею є:

5.2.1. Кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг, у тому числі і за відвідування Музею;

 

 

5.2.2. Кошти, одержані за науково-дослідницькі та інші види робіт, які виконує Музей на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремих громадян;

5.2.3. Гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

5.2.4. Кошти, отримані як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, розміщені на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору;

5.2.5. Інші джерела відповідно до законодавства України.

5.3. Додаткове фінансування Музею витрачається відповідно до чинного законодавства на:

5.3.1. Зміцнення матеріально-технічної бази, поточний ремонт, придбання обладнання, інвентарю, наукової літератури, періодичних видань;

5.3.2. Проведення масових заходів.

5.4. Перелік платних послуг, розмір плати та порядок надання платних послуг встановлюються Музеєм один раз на рік відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Ведення діловодства та звітності в Музеї здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

5.6. Бухгалтерський облік в Музеї здійснюється централізованою бухгалтерією Відділу культури та туризму Кілійської міської ради. Порядок ведення бухгалтерського та статистичного обліку проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.7. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно фінансових асигнувань, передбачених в бюджеті Кілійської міської територіальної громади, на утримання Музею.

 

VІ. Трудовий колектив, його обовязки і права

6.1. Трудовий колектив Музею становлять всі працівники, які працюють на основі трудового договору.

6.2. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори.

6.3. Члени трудового колективу зобов’язані:

6.3.1. Сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, оволодівати новими методами та прийомами роботи;

6.3.2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

6.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків в колективі.

6.4. Члени трудового колективу мають право:

6.4.1. Через виборні громадські органи брати участь у діяльності та управлінні справами Музею, вносити пропозиції щодо покращення його роботи та усунення недоліків;

6.4.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії;

6.4.3. Укладати з дирекцією колективний договір, який регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

6.5. Права і обов’язки працівників Музею визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

VIІ. Зовнішньоекономічна діяльність Музею

 

7.1. Музей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з підприємствами і організаціями інших регіонів та країн, міжнародними підприємствами, організаціями, фондами відповідно до Статуту та нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

7.2. Працівники Музею можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів та програм.

7.3. Музей може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

VIIІ. Ліквідація та реорганізація

 

8.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу) або ліквідації у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.

8.2. Рішення про припинення діяльності Музею приймається Засновником.

8.3. При реорганізації чи ліквідації Музею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Музеєм.

8.5. Ліквідаційна комісія проводить заходи щодо оцінювання наявного майна Музею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

8.6. У випадку реорганізації права та обов’язки Музею переходять до правонаступників відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.7. У разі припинення діяльності Музею (у результаті ліквідації, злиття, поділу, виділу або приєднання), активи за погодженням Засновника, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету Кілійської міської територіальної громади.

8.8. Ліквідація вважаються завершеною, а Музей таким, що припинив свою діяльність, як юридична особа, з дня внесення запису про припинення діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.9. Майно та кошти Музею, у випадку його ліквідації не можуть перерозподілятися між його працівниками, а повинні бути зараховані до бюджету Кілійської міської територіальної громади.

8.10. У разі ліквідації Музею, порядок подальшого використання його зібрань визначає Засновник за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

 

ІХ. Прикінцеві положення

9.1. У питаннях, неврегульованих Статутом, Музей керується чинним законодавством України.

9.2. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

9.3. Якщо одне з положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

9.4. Внесення змін до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника, викладається в новій редакції та реєструється у порядку,  встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

Начальник

Відділу культури та туризму

Кілійської міської ради                                                                 Світлана ШЕВЧЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь